Strona główna

        

 

Witamy na stronach
Zakładu Chemii Leków
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Kierownik Zakładu: dr hab. Tomasz Pawiński

Zakład Chemii Leków jest jednostką organizacyjną Wydziału Farmaceutycznego WUM, kształcącą studentów  kierunku FARMACJA.

Chemia leków jako przedmiot  studiów farmaceutycznych przekazuje studentom III roku wiadomości dotyczące budowy chemicznej substancji leczniczych, ich właściwości fizykochemicznych, chemicznych aspektów oddziaływania na organizm, wykazywania istniejących współzależności między strukturą a działaniem. Studenci poznają zagadnienia analitycznej oceny jakościowej i ilościowej substancji leczniczych z uwzględnieniem wymogów aktualnie obowiązującej Farmakopei.

UWAGA  STUDENCI  III ROKU

Przyjęto następującą formę zajęć z zakresu Chemii Leków:

  1. Wykłady – będą prowadzone on-line w terminie podanym w planie zajęć;
  2. Seminaria – 12 seminariów będzie prowadzone w formie zdalnej; seminaria 13 i 14 będą przeprowadzone w formie stacjonarnej;
  3. Ćwiczenia laboratoryjne – będą odbywały się w formie stacjonarnej w salach Zakładu Chemii Leków (1 kostka, 3 piętro);
  4. Kolokwia, egzamin praktyczny – będą odbywały się w formie stacjonarnej;
  5. Kartkówka z nomenklatury i egzamin testowy – będą prowadzone on-line.

Szczegółowy plan zajęć seminaryjnych i ćwiczeń laboratoryjnych zostanie podany po uzyskaniu planu ogólnego dla III roku.